Regulamin sklepu "94b" i Polityka prywatności

         § 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy „94b”, dostępny pod adresem internetowym  www.94bhandmade.pl prowadzony jest przez Charles'a Stanford, 4 Chancery Lane, Warminster BA12 9JS Wielka Brytania. 
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

           § 2

          Definicje 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą sklep internetowy „94b”

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.94bhandmade.pl

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

         § 3

 1. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 4 Chancery Lane, Warminster BA12 9JS Wielka Brytania

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: tel. PL 885 863 830, tel. GB 0044 7970734091

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:94 1090 2590 0000 0001 2317 0748 

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail, oraz numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  § 4

  Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer. 
          § 5
 1. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów transportu.

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Wszystkie informacje, dane, fakty i porady podane na stronie internetowej www.94bhandmade.pl służą wyłącznie do celów poznawczych i nie mogą być użyte do diagnozowania chorób lub zastępować poradę lekarską. Klient ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się ze składem produktu celem wykluczenia potencjalnych reakcji alergicznych. 94bhandmade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji i użycie produktu/produktów niezgodne z przeznaczeniem.

          § 6

           Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko,adres e-mail, adres zamieszkania.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie na e-maila stosownego żądania do Sprzedawcy. 

  § 7

  Zasady składania Zamówienia

     W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 3 dni roboczych. W wyjątkowej sytuacji braku zamówionego produktu, Klient zostaje powiadomiony i otrzymuje propozycje: zamiennika brakującego produktu, przesunięcia terminu realizacji zamówienia albo anulowania zamówienia.

           § 8

    Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa,
b. Przesyłka pocztowa pobraniowa,
c. Przesyłka kurierska,
d. Przesyłka kurierska pobraniowa,
Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie przesyłkami/paczkami poleconymi. Czas dostawy zamówienia wynosi przeciętnie 5 dni roboczych. Koszt dostawy zamówienia o wartości poniżej 120zł pokrywa Klient. Koszty dostawy zamówienia na terenie Polski, o wartości 120zł i powyżej pokrywa Sklep.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: nr 94 1090 2590 0000 0001 2317 0748 
c. Płatność kartą płatniczą przy użyciu serwisu PayU.pl
3. Płatność powinna być dokonana przez Klienta w ciagu 14 dni od złożenia zamówienia. Brak wpłaty do tego okresu powoduje anulowanie zamówienia. 
          § 9
 1. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  § 10

  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres ustalony ze Sprzedawcą niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.  
      § 11
     Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
     § 12
     Dane osobowe w Sklepie internetowym 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
          4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
          5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.
 
      § 13
      Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, oraz rozporządzenie RODO.

    POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne.

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Naszym celem jest zapewnienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.  Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy o mail na podany adres e-mail: sklep@94bhandemade.pl

2. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane?

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.94bhandmade.pl lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie sklepu, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o regulamin, z którym mogą się państwo zapoznać na stronie sklepu.

3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma Sklep internetowy pod adresem www.94bhandmade.pl   prowadzony przez Charles'a Stanford 4 Chancery Lane, Warminster BA12 9JS Wielka Brytania, tel. PL 885 863 830, tel. GB 0044 7970734091 w dalszej części polityki nazywanego "administratorem".

4. Jak mogą Państwo skontaktować się administratorem danych osobowych?

Najlepiej mailowo na adres sklep@94bhandemade.pl lub telefonicznie pod nr tel.  PL 885 863 830, tel. GB 0044 797073409

5. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jeżeli skorzystacie Państwo z naszego sklepu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

A) w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów ze sklepu - podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez akceptację regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Państwu zakupionych towarów; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. 

B) w celu prowadzenia Państwa konta na stronie sklepu - podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta w sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.

C) jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.   

D) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

E) w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

Stawiamy na jasność i przejrzystość przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami.

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez państwa zgody.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.  Nie podanie wymaganych przez Państwa danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia.

7. Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwa towarów:

A) w zależności od wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Państwa dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:

Poczta Polska S.A., oraz innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy towarów zakupionych przez Państwa w sklepie. 

B) w zależności od wyboru przez Państwa sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Państwa dane (niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary), następującym podmiotom:

• jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrali państwo „za pobraniem”,

• payu s.a. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy payu.pl,

• paypal holdings inc. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy paypal.com,

• innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez państwa towary. 

C) ponadto Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu:

D) możemy także udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

8. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

A) niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

B) w razie, gdy zgłosicie Państwo żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam .

 

9. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

A) prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy skontaktować się z nami przesyłając informację pod adres sklep@94bhandemade.pl chętnie na nie odpowiemy, 

B) prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych na Państwa koncie w sklepie. Mogą tam Państwo  edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyli Państwo konta w sklepie, prosimy skontaktować się z nami  prosimy o mail do naszego administratora z prośbą dostępu do Państwa danych – przekażemy informacje jakie są dane. Przetworzymy je wówczas lub zaktualizujemy je na Państwa prośbę.

 1. na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu również prawo do: 

 • usunięcia danych – jeżeli chcecie Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, prosimy napisać do nas prośbę o usuniecie Państwa konta w sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam), 

 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, 

 • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym, 

 • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, 

 • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody. 

  Możecie Państwo wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z administratorem: sklep@94bhandemade.pl

10. W jakim czasie uzyskacie Państwo od nas odpowiedź?

Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku powinni Państwo od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

11. Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych lub chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO prosimy napisać bezpośrednio do administratora: sklep@94bhandemade.pl 

12. Cookies i dane eksploatacyjne.

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

13. Postanowienia końcowe.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

•     zabezpieczeniezbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

•     dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.